Обект „Кенди“, гр. Банкя

Външно захранване с кабели Ниско Напрежение/НН/ от трафопост, разпределително табло, Главно електромерно табло и вътрешни разпределителни табла в сградата, както и изработка на захранващи ел.табла за производствени съоражения.